Kullabygdens Biodlare

BIODLING tillräckligt svårt-blir intressant

 

Biodling är inte bara honung.

 

Det innefattar även skötsel av bibostäder, bin och bisamhällen. T.ex. vårstäda, stödfodra, drivfodra, utöka m skattlådor, förhindra svärmning, skatta, slunga, ympa, rambyta, nosematesta, städivertesta, åtgärda vid sjukdom, dela till avläggare, byta äldre drottningar, odla drottningar eller avla drottningar, kolla vattentillgång, besiktning av bitillsynsman vid flyttning, slutskatta, klargöra för invintring, ge vinterfoder.

 

Därefter skall allt material som varit i bruk rengöras och desinficeras.

Honungen skall ner i 28 kg hinkar eller i glasburkar av skiftande storlekar för försäljning.

 

Så det är inte bara att öppna en kran och honungen rinner ut.

Men bli inte förvånad om det faktiskt kommer en kran för ändamålet!

T.ex. FLOW-HIVE

Kullabygdens biodlare.

Parningsstation på Kullaberg

Demokupan vid Naturum.

 

Ekosystemtjänster (under bearbetning}

 

Ett mått på vår otacksamhet

 

SPRÅKVETENSKAP EKOLOGI EKONOMI

Publicerad 2011-06-05

Sveriges biodlare producerar honung till ett värde av

minst 100 miljoner kronor per år.

Honungsbina pollinerar även många grödor och

odlingar. Den tjänsten är gratis...

men dess värde är ändå flera gånger högre än

vad honungen inbringar.

Man kan ta äpplen som ett exempel: om honungsbina

försvann skulle äppelskörden bara bli en fjärdedel av

vad den är nu. Utan pollinering blir det nämligen inga

äpplen.

 

Binas pollinering är ett exempel på en ekosystem-

tjänst. Det vill säga, en naturlig process i ett eko-

system som bidrar till vår existens och vårt

välbefinnande.

Några andra exempel är koldioxidupptag,

syreproduktion, att bilda matjord och förhindra

översvämningar. Även naturens skönhet är en

ekosystemtjänst. Dess estetiska värde ökar

vårt välbefinnande och bidrar till inkomster inom

turistnäringen.

 

Det är framför allt när ekosystemtjänsterna rubbas

som deras ekonomiska och ekologiska värde blir

uppenbart för oss.

I USA drabbades honungsbina av massdöd 2007.

Orsaken är fortfarande okänd, men de ekonomiska

förlusterna som följde har uppskattats till

75 miljarder dollar.

 

Ekosystemtjänster utgör ett centralt begrepp inom

den ekologiska ekonomin. Det är ett tvärvetenskapligt

forskningsområde som använder begreppet för att

beskriva värdet av de naturtillgångar som ofta

förbises i konventionella ekonomiska beräkningar.

 

Ekosystemtjänsterna är också ett sätt att visa vikten

av den biologiska mångfalden.

 

Ur F&F 5/2011